باسمه تعالی     امتحان نوبت اوّل ادبیات فارسی( 1 )           دبیرستان شهید بهشتی زرنق    دی ماه 91 نام ونام خانوادگی :                    کلاس :                    تاریخ امتحان : 13 /10/91      مدّت : 60 دقیقه نمره توجه: به سؤالات با خودکار آبی و با خط خوانا جواب دهید. 

الف) معنی شعرونثر(6نمره) 

معنی ابیات وعبارات زیررابنویسید.

1- ای خدا ای فضل تو حاجت روا               بی تو یاد هیچ کس نبود روا

. 2- ریش برمی کند ومی گفت ای دریغ           کآفتاب نعمتم شد زیرمیغ.

3- پدررا نباید که داند پسر                        که بندد دل وجان به مهرپدر.

4- از خدا جوییم توفیق ادب                      بی ادب محروم ماند از لطف رب.

5- شب شبی بی کران بود / دفترآسمان پاره پاره .

6- گفت مُردم زتشنگی دریاب                    آتشم رابکُش به لَختی آب .

7- ... آنکه اختران رخشان به پرتو پاکی او تابنده اند.

8- یکشنبه روزقتل است.

9- براثرناله رفت .

10- دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

11- رستم برای شکاربه نخجیرگاهی روی نهاد.      

   ب) درک مطلب (4نمره)  

باتوجه به متن های داده شده به سؤالات جواب مناسب بدهید.

  « چورستم زدست وی آزاد شد      به سان یکی تیغ پولاد شد

   بخوردآب و روی وسروتن بشست    به پیش جهان آفرین شد نخست

وزآن آب چون شد به جای نبرد      پراندیشه بودش دل و روی زرد»

1- رستم پس ازخوردن آب وشستن سروصورت خود به چه کاری مشغول شد؟

2- دربیت اول رستم به چه چیزی تشبیه شده است ؟

3- منظورازجای نبرد چیست؟

4- روی زرد بودن بیانگرچه حالتی است؟

« ساعت هشت شب ؛صف دوردیفی ِطویل برای اهدای خون ازراهروهای بیمارستان تا کمرکش خیابان باقرخان ادامه دارد.ازدحام است ومهربانی. پیرمردی ،جوانی روی دوشش است ؛ خودش رنگ به رو ندارد امّا روی صورت جوان خون دلمه بسته .همه باهم حرف می زنند و سیاست       می بافند.

5- مردم برای چه کاری صف بسته بودند؟

6- مردم درکجا صف بسته اند؟

7- پیرمرد به چه کاری مشغول است؟

8- منظورازسیاست می بافند چیست؟

   ج) خودآزمایی (4نمره)

1- هدف سهراب ازلشکرکشی به ایران چه بود؟

2- درسخن «انگشتری به من داد تاچون تورابه پیش وی برم ازعهده ی کارمن بیرون آید.» انگشتری به من داد بیانگرچه مفهومی است؟

3- دربیت «آمد آوردپیش خیرفراز / گفت گوهربه گوهرآمد باز»مقصود ازگوهراول و دوم چیست؟

4- مقصود نویسنده از«هنرمندان بسیاری خود رابه قطار رساندند.»چیست؟

5- «بند پوتین رامحکم بستن »کنایه ازچیست؟

6- دربیت«قطره ی دانش که بخشیدی زپیش/متّصل گردان به دریاهای خویش»مقصود ازمصراع دوم چیست ؟

7- مصراع «زمانه بیامد نبودش توان. »یعنی چه؟

د) دانش های ادبی (3نمره)

1- دومورد ازویژگی های حماسه را بنویسید.

2- قافیه و ردیف را دربیت زیرمشخّص کنید.  

چویک ماه شدهمچویک سال بود         برش چون بررستم زال بود.

3- رایج ترین نوع ادبی درمیان ملّت ها چیست؟

4- نام نویسنده ی آثارمقابل رابنویسید.    الف) سمک عیّار:               ب) ریشه درابر:

5- به سروده ها ونوشته هایی که موضوع اصلی آن ها دعوت به مبارزه وپایداری است ادبیات .......... می گویند. 

2 ه) معنی لغت(2نمره)   

معنی لغات مشخّص شده رابنویسید.(هرمورد25/.)

1- گوش پندنیوشان آوازاوشنوده.                   2- نباید به گیتی کسی تاجوَر .

3- اگرلشکرشبیخون آرند من درمیانه نباشم .                  4- چوپان ازملازمان اوبود.

5- هُرم نفس مردم گرمشان کرد .                 6- تاریخ مشیّت باری تعالی است..

7- درمعرکه ی قلوب مجاهدان خدا آرامشی حکومت دارد .  8- قطران راباتمکین تمام آورده ام .

 

و) حفظ شعر(1نمره)  جاهای خالی راباعبارت مناست پرکنید. 

     گفتم ... تودارم گفتاغمت سرآید                      گفتم که ...... من شو گفتا گربرآید.   

     گفتم که بر....... راه نظرببندم                       گفتاکه شبروست اواز..... دیگرآید.

« باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

باسمه تعالی             امتحان نوبت اوّل زبان فارسی( 1)     دبیرستان شهید بهشتی زرنق     دی ماه 91

نام ونام خانوادگی : ...............         کلاس :اول ....    تاریخ امتحان :    10 /10/91        مدّت :60دقیقه

 الف) زبان شناسی (4نمره)

1-  دوموردازویژگی های زبان رانام ببرید.

2- لهجه چیست؟

3- چراشناخت زبان دشواراست؟

4- درتعریف زبان مقصودازارتباط زبانی چیست؟

5- معنای کلمه ی زبان رادرنمونه های مقابل بنویسید.

      خوراک زبان – زبان فارسی  

   ب) دستور(8نمره)

1- جملات را زیرنموداربنویسید ونهاد وگزاره ی آنها رامشخّص کنید.

  الف: پیرمرد کودکان را به خانه رساند.           ب) زنبورعسل شیره ی بهترین گل ها را می مکد.

  2- نوع فعل را ازنظرگذروناگذرمشخّص کنید.

  الف : نویسنده ی خوب واقعیّات را دقیق می بیند      ب)هواسرد است.

  3- هسته را درگروه های اسمی مقابل مشخّص کنید. 

درختِ کهنسال  - همین دوکتاب جغرافی

  4- اسم های زیرساده اند یامرکّب یا مشتق؟ 

سفیدرود (               ) – موشک (                ) – هوش (               )- آویزه (              ) 

5- جمع مکسرواژه های زیررا بنویسید.

    قلّه (                  ) نتیجه (               ) عمل (             ) رأی (                ) 

  6- جدول زیرراکامل کنید.

فعل مضارع التزامی

ماضی ساده

آینده می دود 

    آورده است 

7- اول شخص مفرد فعل های زیررابنویسید.

  شناخته باشیم (           )- پذیرفته بودند (            )-دیدند(             )- خواهیدرفت (           ) 

8- بن ماضی وصفت مفعولی مصدرهای زیررا بنویسید.

گفتن : (              و            )       کاشتن :(             و             )

  9- مفعول ومتمّم را درجمله های زیرمشخّص کنید. 

الف : مشرکان بت هارامی پرستیدند.                ب: علی بادشمن جنگید. 

ج) نگارش (5نمره)

1- ماه محرم را درچهار سطر بصورت ادبی توصیف کنید.

  2- مقایسه چیست و هدف از آن چیست؟

  3- چهارمورد ازتمرین های مناسب نگارشی را نام ببرید.

  4- جملات زیر را از زبان گفتاری به زبان نوشتاری برگردانید.

  یکی بود یکی نبود غیرخداهیشکی نبود.یه پیرمرد خارکنی بود که هرروزمی رف بیابون و خار جمع می کرد.

  5- درعبارت زیرنشانه ها ی نگارشی مناسب به کارببرید.   گاندی درحالی به وطن بازگشت 1917که شهرت خاص وعام یافته بود.

  6- زبان به اعتبارشیوه ی بیان چند گونه است ؟نام ببرید.   1

      د) املا وبیاموزیم (3نمره)

1- شکل درست کلمات زیررابنویسید.

سُورخیال(         ) - مشّاته ی صبح (           )- سفاحت ونادانی (         )- قصد وازیمت (         )

  2- کدام گزینه درست است؟ 

    الف )خانم کمالی مدیره ی دبستان فردوسی است      ب) خانم کمالی مدیردبستان فردوسی است .

  3- دوجمله ی زیر را با نقش نمای اضافه تبدیل به یک جمله کنید .

     کیف قهوه ای است .آن راخریدم.

  4- شکل درست کلمات مقابل رابنویسید.

   گاهاً : ..........            تلگرافاً :.......... 

5- درکدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ تصحیح کنید.   الف : چابک وایّار                      ب: تکلّف وتصنّع  

   « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

باسمه تعالی          امتحان نوبت اوّل ادبیات فارسی 2    دبیرستان شهید بهشتی زرنق           دی ماه 91 نام ونام خانوادگی : ..............   کلاس: دوم انسانی     تاریخ امتحان :  13 /10/91     مدّت :60 دقیقه

  توجه:    به سؤالات با خودکار آبی و با خط خوانا جواب دهید.    

الف) معنی شعرونثر( 6 نمره)  

معنی ابیات وعبارات زیررابنویسید. 

1- به دوچشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت      که زکوی اوغباری به من آرتوتیا را.  

2- یک باردیگربه کلام بلندپایه ی «ازماست که برماست» ایمان آوردم وپشت دستم راداغ کردم که دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم . 

3- تنهاهمان رتبه های بالا را وعده بگیرمابقی را نقداً خط بکش.

  4- به گرزگران دست برد اشکبوس     زمین آهنین شد سپهرآبنوس.

  5- دلیران میدان گشوده نظر      که برکینه اول که بندد کمر. 

6- سرزمین ما فلسطین یعنی سبزه زارما / گل هایش مانند نقش برجامه های زنانه است.

  7-ای خونین چشم وخونین دست / به راستی شب رفتنی است.

  8- الهی عبدالله عمربکاست.

9- آدم را کُفری می کنند.

10- اي كاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چيزي كه به آن مي نگري.

11- گیله مرد گوشش به این حرف ها بدهکارنبود.        

ب) درک مطلب (4 نمره)  

باتوجه به متن های داده شده به سؤالات جواب مناسب بدهید.

  « چو رهّام گشت ازکشانی ستوه       بپیچید زو روی وشد سوی کوه  

  زقلب سپاه اندرآشفت توس           بزد اسب کآید براشکبوس 

   تهمتن برآشفت وبا توس گفت        که رهّام راجام باده است جفت»

1- چرا توس ناراحت شد؟

2- تهمتن لقب کیست؟

3- با توجّه به مصراع دوم بیت سوم رهّام چگونه انسانی است؟

4- منظورازکشانی چه کسی است؟ 

« مصطفی به رسم تحقیرچین به صورت انداخته گفت: من تخلّص را از زواید می دانم که باید متروک گردد ولی به اصرارمرحوم ادیب پیشاوری کلمه ی استاد را برحسب پیشنهاد ایشان اختیارکردم امّا خوش ندارم زیاد استعمال کنم.»

5- مصطفی چه چیزی را از زواید می دانست؟

6- منظورازایشان کیست؟

7- «چین به صورت انداختن» کنایه ازچیست؟

8- تخلّص مصطفی چه بود؟     

ج) خودآزمایی ( 4 نمره) 

1- درعبارت «فرشتگان سرودهای صلح وشادی انسان رابرای چوپانان خواندند.»منظورازکلمات مشخّص شده چیست؟

  2- عبارت های «شکم راصابون زدن » و«شستش خبردارشده بود» را معنا کنید.

  3- «عبارت شلخته درو کنید تا چیزی گیرخوشه چین ها بیاید» یعنی چه؟ 

4- «توقلب سپه را به آیین بدار.» یعنی چه؟ 

5- درداستان گیله مرد چرا مأمور دوم گیله مرد را کشت؟ 

6- مقصود ازجمله « از نرون مرد ولي رم نمرده است و با چشمانش مي جنگد » چیست؟

   د) دانش های ادبی (2 نمره)

1- انواع حماسه رانام ببرید.

2- درابیات زیرچه آرایه های به کاررفته است؟

   الف) براوراست خم کرد وچپ کرد راست       خروش ازخم چرخ چاچی بخاست.

    ب) بیستون برسرراه است مباد ازشیرین        خبری گفته وغمگین دل فرهاد کنید.

3- موضوع ادبیّات پایداری چیست؟ 

4- نام نویسنده ی آثارمقابل رابنویسید.  الف) سووشون : .........      ب) چشم هایش: .........

5- داستان کوتاه درایران با مجموعه ی .................. اثر جمال زاده درسال 1300متولّدشد.

     ه) معنی لغت(2نمره)

    معنی لغات مشخّص شده رابنویسید.(هرمورد25/.)  

1- فلک باخت ازسهم آن جنگ رنگ .          2- برای تسکین غلیان درونی درحیاط قدم زدم.

3- ایوان طارمی چوبی داشت.                   4- وسط میدان هیمه گذاشته اند.

5- ماه ایارش آوازماست.                         6- شاخه های عظیم به وضعی موحِش ایستاده بودند.

7- مثل جرز خیس خورده وارفت.                8- لابد خود را یک جنتلمن تصوّرکرده ای.   

و) حفظ شعر(1نمره)  جاهای خالی راباعبارت مناست پرکنید.  

     هرنفس آواز....... می رسد ازچپّ و راست          ما به فلک ........ عزم تماشا که راست؟  

   بهرام كه ............ مي گرفتي همه عمر              ديدي كه چگونه گور ............گرفت .

  نمره « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  بسمه تعالی     امتحان تاریخ ادبيّات(1)  سال دوّم انسانی  دبیرستان شهید بهشتی زرنق   ديماه   91    نام و نام خانوادگی ..............................       تاریخ امتحان : 20/10/91                مدت امتحان 70 دقيقه

با خط خوانا و باخودكار آبي جواب دهيد.

الف : تاريخ ادبيّات ايران 1-  قضاوت کل تاریخ ادبیٌات در مورد شاخصها یا سنت گذاران .......... و........... است.5/0

2-  رواج شعر به شیوه ی عروضی از نیمه ی اوٌل قرن ............ پیشتر نمی رود.5/0

 3-  نثر علمی فارسی با کتاب .................... آغاز می شود،  که موضوع آن ...................... است.5/0 4-  طرز شاعري شاعران عصر رودكي را بنويسيد ؟75/

5-  سده های .............و...........هجری را دوران طلایی فرهنگ اسلام دانسته اند.5/.

6-  کتاب .............اولین کتاب خاص علم نجوم وهندسه است که توسط ...........نوشته شده است .5/0

7- الابنيه اثر كيست و موضوع آن چيست.5/0 8 - شهرت مسعود سعد به .................اوست.5/0

9- موضوع قصاید انوری عموماً درسه مضمون ...........،  .......................و ........................ است.75/. 10- چرا شاهنامه مورد توجه سلطان محمود قرار نگرفت؟1

11 -  نثر صوفیانه به نوشته های چه کسانی وارد ادب فارسی شد؟ 1

12 -  اسرار التوحید اثر کیست چند باب دارد  وموضوع آن چیست ؟1

13- كار اصلي معزي سرودن ........... و مضمون عمده ي شعرش .........  است.5/.

14 – مختصري از زندگي فردوسي را بنويسيد.1/5

15- پرچمدار ادبيات شيعه لقب كيست، چرا به اين لقب مشهور شده است؟1

16- مثنوي آفرين نامه اثر ........................... است.5/0

17- نخستين كتاب جغرافيا به فارسي چه نام دارد و نثر آن چگونه است ؟1

18- لغت فرس اثر كيست ، موضوع آن كيست و حاوي چند لغت است؟1

19- موضوع مسمطات منوچهري را بنويسيد.75/.

20- امتياز قصايد عنصري نسبت به پيشينيان چيست ؟5/.

21- از آثار منثور ناصر خسرو سه مورد نام ببريد.  75/. 

  22- آثار ابوريحان بيروني عموماَ در چه زمينه اي است؟5/

ب : تاريخ ادبيّات جهان

23- اومانيسم چيست؟5/.

24- كتاب معروف ارسطو  در زمينه ي شعر ...................... نام دارد.5/.

25- دكامرون چيست؟1

26- شاعر بزرگ اروپا كه چهار تراژدي معروفش در رابطه با ايران است چه نام دارد؟ سه اثر از او را بنويسيد.1   27- كمدي الهي دانته را با كدام اثر معرّي مي توان مقايسه كرد؟5/0

28- صاحبان آثار زير را بنويسيد.5/0 الف : بهشت گمشده ................. ب : لبخند ژوكند ........................   =============================================================== « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

باسمه تعالی         امتحان نوبت اوّل زبان فارسی ( 2 )      دبیرستان شهید بهشتی زرنق      دی ماه 91

نام ونام خانوادگی :.................  کلاس : دوم انسانی       تاریخ امتحان :  10 /10/91   مدّت :70دقیقه

  الف) زبان شناسی (  4 نمره)

1-  یک مورد ازتفاوت های زبان وگفتار را با خط ونوشتار بنویسید.

  2- چراشکل گفتاری ونوشتاری کلمات «خواهر » و«خواهش» متفاوت است؟

  3- چگونه می توانیم ثابت کنیم که کرولال ها ازتوانایی زبانی برخوردارند؟

  4- اشتباه وخطا در........ رخ می دهد ورفع واصلاح آن به وسیله ی ........... صورت می گیرد.

   ب) دستور(8نمره)

1- وجه و زمان فعل های زیررابنویسید.   الف: سیل خانه ها راخراب کرده است.      ب) شاید برف بیاید.

  2- نهاد جمله ی «همه جا روشن است» رامفعول قرارداده و جمله را تغییر دهید.

  3- جملات را زیرنموداربنویسید ، نهاد واجزای گزاره آن ها رامشخّص کنید.

الف) مردم روستا به او دکتر می گفتند.          ب) سهراب خود را به او می شناساند.

  4- جمله های زیررا مجهول کنید؟ الف) او کتاب خواند.               ب) علی نامه راخواهد نوشت.

  5- درکدام جمله نهاد جدا با پیوسته مطابقت ندارد؟چرا؟

الف) انس بن مالک می گوید.                ب) حضرت رسول دلتنگی برادرم را ازما پرسیدند. 

6- جدول زیرراکامل کنید(باحفظ شخص).

فعل ماضی التزامی ماضی مستمر مضارع اخباری خواهیم برد       گرفته اند    

  7- چرا فعل جمله مقابل مرکب است؟    او ازخواسته هایش چشم پوشید. 

8- بن مضارع مصدرهای «گوش کردن» و«بازگشتن» را بنویسید.    

   ج) نگارش (5 نمره)

  1- فواید فضا سازی رابنویسید.

  2- ماه محرم را در یک بند ادبی توصیف نمایید..

  3- دوموردازویژگی های زبان محاوره رابنویسید. 

4- جملات زیررا ویرایش کنید.

الف :مربی تیم ملی ایران به رهبریّت مربّی خوب این تیم با انجام شش دیدارمتوالی وپی درپی این بازی را که پرهیجان وکشش بود رابه سود خود به پایان برد.

ب: غلام محمدخان خاست شعررا بخواند به تته پته افتاد امیرمتوجّه شد.اورا پیش خواند وکاغذ را گرفت و چون برماوقع آگاهی یافته بود فرامین لازمه راصادرکرد.

5- چه زمانی ازپرسش نامه استفاده می کنیم؟ 1        

  د) املا وبیاموزیم (3نمره) 

1- شکل درست کلمات زیررا بنویسید.

محظوض وبرخوردار(         )  ساتع ودرخشان (        )- معمورومطیع (       )- الزام واهتمال (         ) 

2- کدام گزینه درست است؟   

  الف )ابوعلی سیناحکیمی نامی بود.      ب) ابوعلی سینا حکیم نامی ای بود.

  3- جمله ی زیر را ویرایش کنید .  

   انبیای الهی دربرابرظالمان قیام وپیام حق را به گوش آنها رسانیدند.

  4- آیا به کاربردن «ی میانجی» درجمله ی « به لقای الله پیوست» درست است ؟توضیح دهید.

  5- درکدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف : صله ی ارحام      ب: ماعده ی آسمانی 

        « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  باسمه تعالی        امتحان نوبت اوّل ادبیات فارسی سوم     دبیرستان شهید بهشتی زرنق     دی ماه 91 نام ونام خانوادگی : ................   کلاس : سوم انسانی    تاریخ امتحان :   13 /10/91         مدّت : 60

 الف) معنی شعرونثر(6نمره)  

معنی ابیات وعبارات زیررابنویسید. 

1- بوسهل همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ وجبّاربرچاکری خشم گرفتی وآن رالت زدی و فروگرفتی

2- فایده ی تقرّب به ملوک رفعت منزلت است واصطناع دوستان وقهردشمنان وقناعت ازدنائت همّت وقلّت مروّت است.

3- یتیمی که ناکرده قرآن درست           کتب خانه ی چند ملّت بشست.

4- به بالا زرستم همی رفت خون          بشدسست و لرزان که بیستون  .

5- وراهوش درزاولستان بود                 به دست تهم پوردستان بود.

6-  به نام نقش بند صفحه ی خاک             عذار افروز مه رویان افلاک .

7- من کاره شده ام مجاورت شیر را.

8- بیست سال برآمد هنوزدرتعقیب آنم .

9- مرا آرزوست که باخدای ابراهیم بسازم .

10- بزّازقفل راحیله کرد.

11- ... كنار درك تو كوه از كمر شكست.        

   ب) درک مطلب (4نمره)

  باتوجه به متن های داده شده به سؤالات جواب مناسب بدهید.

   « بدوگفت رستم که ای نام جوی          توراگرچنین آمده ست آرزوی

    تنت برتکِ رخش مهمان کنم           به گرزوبه کوپال درمان کنم 

   ببینی توفردا سنان مرا                   همان گردکرده سنان مرا»

  1- منظوراز«به گرزوبه کوپال درمان کنم» چیست؟

  2- «عنان راگران کردن »کنایه ازچیست؟

  3- منظورازنامجوی کیست؟ 

4- مصراع «تنت برتکِ رخش مهمان کنم » به چه موضوعی اشاره می کند؟ 

«گفتم چنین بود ولکن خلیفه راچندگونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمطی خواند.      5- معنی «چندگونه صورت کردند»چیست؟ 

6- معنی کنایی «ازجای بشد»رابنویسید.  

-- خواجه بوسهل رابراین که آورد؟که آب خویش ببرد.

  7- عبارت «براین که آورد» یعنی چه؟

  8- منظوراز«آب خویش ببُرد»چیست؟  

      ج) خودآزمایی (4نمره) 

1-  «جهان خوردم وکارها راندم.» یعنی چه؟

  2- چرا درماجرای رستم واسفندیار سیمرغ از رستم طرفداری می کند؟

  3- عبارت «مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند.»بیانگرچیست؟

  4- منظوراز«سرقه کردن » و«پی بیرون بردن» درعبارت «هرکجا سرقه ای کردندی پای درمیان نهادی وپی بیرون بردی» چیست؟

  5- مفهوم جمله ی «مردم به دل مردم است» چیست ؟ 

6- «باد درمشت داشتن » و«گرم شکمی »کنایه ازچیست؟ 

7- منظورازعبارت «کاروبار و حشمت ایشان برود» چیست؟ 

   د) دانش های ادبی (2نمره)

1- نام مولّف آثارزیررابنویسید.

الف )كتاب احمد............                                    ب) راما ................. 

  2- چه کسی کلیله و دمنه را ازعربی به فارسی برگرداند؟

3- اگرشیوه ی روایت داستان سوم شخص باشد به این شیوه ی روایت .................. هم می گویند.

4- ازویژگی های آثارماندگارادبی دو مورد رابنویسید.

5- نثر کتابهای مقابل چه نوع نثری است؟      الف) کلیله ودمنه             ب) تاریخ جهانگشا  

  ه) معنی لغت(2نمره) 

   معنی لغات مشخّص شده رابنویسید.(هرمورد25/.)

1- آزادمردان رااصطناع کند                        2- بحث احوال طرّاران کردی

3- کتابی بود در ماترک  پدر                       4- استاد: چه طورمستمرّی به موقع نرسیده ؟

5- دهدازنیش نوش وخیری ازخار                 6- اسفندیاررادرآبی مقدس می شوید تا رویین تن شود

7- این جهان گذرنده راخلود نیست                 8- نرگس وریاحین گردبرگرد تخت اوبرُست

  و) حفظ شعر(1نمره)  جاهای خالی راباعبارت مناست پرکنید. 

     الف:سلسله ي موي دوست .............. دام بلاست   

     هركه در اين حلقه نيست .......... از اين ماجراست.                                                          

    ب: ای گل خوش نسیم من بلبل ......... را مسوز        

   کزسرصدق می کند شب همه شب ......... تو 

 

  « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»          پیروز برآیید – طالبي   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

باسمه تعالی          امتحان نوبت اوّل آرایه های ادبی        دبیرستان : شهید بهشتي زرنق     دی ماه 91

نام ونام خانوادگی :                  کلاس : سوم انسانی      تاریخ امتحان : 19 /10/91     مدّت :70دقیقه

 به سؤالات با خودکار آبی و با خط خوانا جواب دهید.  

    1- دربیت زیرقافیه و ردیف را مشخّص کنید. ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود      وآن دل که با خود داشتم بادلستانم می رود.

2- در واژه های « باد  و ابر » مصوت هارانشان دهید.

3- آوردن بیتی مصرّع دراثنای قصیده را........................ می گویند.

4- اهمیّت قالب مستزاد درچیست؟

5- چگونگی تشخیص قالب رباعی را از دوبیتی بنویسید. 

   6- قدیمی ترین ترجیع بند از .............. و قدیمی ترین ترکیب بند از .............. است .

7- مناسب ترین قالب برای بیان داستان های بلند چیست؟

8- باهریک ازمشبه های مقابل یک تشبیه بسازید(با ذکر تمام پایه های تشبیه)

الف) حسود         ب) دل

9- درشعر زیرتشبیه رابیابید وپایه های آن را مشخّص کنید.

  ایّام گل چوعمربه رفتن شتاب کرد         ساقی به دورباده ی گلگون شتاب کن

10- درعبارت های زیرتشبیه های بلیغ اضافی را پیدا کنید و طرفین تشبیه را مشخص کرده به شکل تشبیه بلیغ اسنادی بنویسید.

الف) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.

ب) گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما      دراین سیلاب غم دسته گلی شاداب راماند.

11- در عبارات زیر حقیقت و مجاز را پیدا کنید.

الف ) دست بالای دست بسیار است.               ب) ایران در مسابقات کشتی اول شد.

12- با توجّه به بیت زیربه سوالات جواب بدهید.     

    لبت تا درلطافت لاله ی سیراب را ماند    دلم دربی قراری چشمه ی سیماب راماند.  

  الف ) مشبه به و وجه شبه درمصراع دوم کدام است؟  

   ب)  مشبه و ادات تشبیه را درمصراع اوّل مشخص کنید.

13- درابیات زیراستعاره های مصرحه را مشخص کنید.

    الف) چوتنها ماند ماه سرو بالا                       فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا.   

     14- درابیات زیراستعاره های مکنیّه را مشخص کنید.

الف) ای بخاراشاد باش و دیر زی         میر زی تو شادمان آید همی .

ب) گرچه من خود زعدم دلخوش و خندان زادم      عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن.

ج) دیده ی عقل مست تو، چرخه ی چرخ پست تو       گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود.

15- قسمتهای تشکیل دهنده یک قصیده ی مدحی را بنویسید.

16- درون مایه  قطعه معمولا مطالب ........ و ......... و......... و ........ است.

17- مثنوی های زبان فارسی از نظر درون مایه  به چند بخش تقسیم می شود؟

  18- مبتکر و پدید آورنده ی شعر نیمایی .......... ... معروف به ............... است که با انتشار شعر ...... در سال ....... ه. ش اولین گام جدی را در این زمینه بر داشته است.

19- برای مجاز به علاقه جزئیه و علاقه لازمیه یک مثال جمله بزنید.

  « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»      پیروز بر آیید - طالبی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بسمه تعالی   امتحان تاریخ ادبيّات(2)  دبیرستان شهید بهشتی زرنق   ديماه ماه  91   سال سوم  انسانی     نام و نام خانوادگی .........................   مورخه :   20 /10/ 91       مدت امتحان 70 دقيقه

الف : تاريخ ادبيّات ايران( 15 نمره )

1-   چرا در عصر حافظ قصيده از رواج افتاد؟  1

2- نام ديگر عشاق نامه چيست ؟5/. 

3- آثار منثور خواجوي كرماني را نام ببريد.75/

 4-سيف فرغاني از قالب قصيده به چه منظور بهره برده است؟75/0

5- منظومه ي موش وگربه اثر كيست؟5/0

6- در ديوان حافظ مقصود از محتسب كيست و چرا حافظ وي را به اين نام خوانده است؟1

7- اشعة اللّمعات از كيست وموضوع آن چيست؟5/0

8- موضوع تاريخ جهانگشا چيست؟1

9- دلايل رونق تاريخ نويسي در دوران حاكميت مغول و تيمور را بنويسيد.1

10- مشخصات كلي سبك عصر صائب را بنويسيد(.سه مورد با ذكر مثال شعري)5/1

11- شاهكار شاعري صائب چه نوع شعري است وچه محتوايي دارد؟1

12-دو مثنوي از آثار بيدل را بنويسيد.5/0

13- مسالك المحسنين اثر كيست و موضوع آن چيست؟1

14- پيشگامان انجمن ادبي مشتاق چه كساني بودند و در چه راهي تلاش مي كردند؟ 1

15- آتشكده از كيست و موضوع آن چيست؟

1 16- موضوع كتاب عبرت نامه چيست؟ اين كتاب به تقليد از كدام كتاب نوشته شده است؟1

17- مثنوي بزم وصال از كيست و به پيروي از كدام اثر پديد آمده است؟1

 ب : تاريخ ادبيّات جهان( 5 نمره )

18- واژه ي كليدي ادبيات قرن بيستم چيست؟5/.

 19- بناي مكتب سور رئاليسم بر چه چيزي استوار است ؟1/25

20- توصيه ي دادائيستها به نويسندگان چه بود؟1/25

21- واژه ي سور رئاليسم را نخستين بار ................................. بكار برد.5/0

22- داستان پير مرد و دريا اثر كيست و علت توجه نقادان به آن آن چيست؟1/5

 باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»  پیروز برآیید- طالبی 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===

   باسمه تعالی     امتحان نوبت اوّل زبان فارسی ( 3  )     دبیرستان شهید بهشتی زرنق    دی ماه 91

نام ونام خانوادگی :.................  کلاس : سوم انسانی   تاریخ امتحان :  10 /10/91      مدّت :70دقیقه

 الف : زبان شناسی ( 4 نمره)

  1- چراتولید واحدهای زبانی زیرغیرممکن است؟

الف :دوآن دانشمند مرد                               ب: ژْزْف   

 ج :پرورش ، وزارت وآموزش         د:چرا تو،توراسرزنش می کردی؟ 

2- درواژگان ذهنی زبان برای هرواژه چند نوع اطّلاع ذخیره می شود نام برده ،توضیح دهید؟

  3- ازمیان صورت های مختلف هرواژه صورت رایج ترراصورت ...... وبقیه راصورت ...... می نامند. 

  ب) دستورزبان (8 نمره) 

1- تعداد تکواژهای کلمات مقابل رامشخّص کنید.

    کودک-  باغبان- دانش آموزان-  دبیرستان. 

2- فعل های مقابل را با « ان» گذرا کنید و درجمله ای بنویسید.

   رنجید    -  ترسیده بود.

  3- برای هریک ازوابسته های وابسته ی «قید صفت » ،« مضاف الیه مضاف الیه » ، « ممیّز» و « صفتِ صفت»  مثال بنویسید. 

4- جملات زیررا درزیرنموداربنویسید واجزای آن رامشخّص کنید.

  الف) ایرانیان به سپاه اسلام گرویدند.     

  ب) مردم ایران حافظ رالسان الغیب می خوانند.       

   ج) زندگی یعنی عقیده وجهاد. 

5- متمّم اسم رامشخص کنید . 

   افتخاربه دوستی افتخار واقعی است. 

6- برای نقش های تبعی تکرار وبدل مثالی بنویسید.

  7- فعل های مجهول زیررابه معلوم تبدیل کنید. 

    گفته می شد ←                           گرفته شده است ←

8- ساختمان واژه های زیررا مشخص کنید .  دانشمند : .........            گلستان :.............

9- هسته را درگروه های اسمی مقابل مشخّص کنید.  این پرسش ها  - ابزارهای گوناگون . 

     ج) نگارش (5نمره)

1- درنوشته های زیرازکدام آرايه ادبي (صورخیال) استفاده شده است؟ 

   الف) چشم های گروهبان مثل دوقطره بسیاردرشت ازیک دریابود. 

     ب) روی زردِ دل بامحبّت شکفته می شود.  

   ج) بابام می آید لباسش پرازبوی آفتاب است. 

2- چه عوامل وعناصری سبب ارتقای یک نثرمعمولی تاحدّ نثرهنری می شود؟

  3- مهم ترین مسئله ای که نوشته را ازصداقت وصمیمیّت دورمی کند چیست؟ 

4- چهارمرحله ازمراحل نمایش نامه نویسی را بنویسید.

  5- به توقّف دوربین ازیک نما(پلان) به نمای دیگر ............... گفته می شود. 

6- ازراه های تنوع وتحرک بخشیدن به نوشته دو مورد بنويسيد.    

     د)املا وبیاموزیم (3نمره)   1- درکدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟   

   الف: ثواب آخرت         ب: محبط جبرئیل   

  2- صامت های میانجی را مشخّص کنید.      هفتگی   (         )       سبزیجات (       )

  3- مفهوم «ان» را درکلمات مقابل بنویسید.   گیلان    (         )        گیاهان (         )

  4- حروف چین ها به فاصله ی میان کلمات .........  وبه فاصله میان حروف غیرچسبان کلمات .... می گویند .   5- شکل درست کلمات زیررابنویسید. 

سیانت ذات ...............                       تعریزوکنایه .................... 

برق وساعقه ..............                      مصرّت وشادمانگی .............   

                 « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  باسمه تعالی          امتحان درس : ادبيات فارسي چهارم                دبیرستان شهید بهشتی  زرنق         نام و نام خانوادگی ............رشته : علوم انساني   تاريخ امتحان :  13 /10/1391    مدت امتحان: 70 دقيقه

  الف) بخش قافيه (3 نمره )

1- با توجه بيت ، به سؤالات زير پاسخ دهيد.

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي                   دل بي تو به جان آمد وقت است كه باز آيي

الف- واژه هاي قافيه كدامند؟                 

ب- حروف اصلي قافيه را مشخص كنيد. ج- حروف الحاقي را در بيت بنويسيد.  

د- قافيه طبق قاعده ي .................. است.

  2 – كدام بيت مردّف نيست ، چرا ؟ ویژگی بارز بیت « الف » چیست؟

الف: آتش است اين بانگ ناي و نيست باد        هر كه اين آتش ندارد نيست باد .

  ب : سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد               هر چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد.

3 – قافيه كردن كدام گزينه درست نيست ؟ چرا؟

الف ) كشيد --- رنجيد    

  ب ) ولي --- گلي ج ) بر گرفت --- اندر گرفت                     

د  ) رفيقان --- غريبان    

   ب) بخش عروض ( 10 نمره )

1 – علامتهاي هجاي  بلند و كشيده را با ذكر مثال بنويسيد.

2- واژه هاي زيررا با خط عروضي بنويسيد.

الف- مؤذن                    ب –خويشتن                ج – شدّت            د - چون

3– كدام يك از اركان زير فقط در پايان مصراع به كار مي رود؟

  الف : - -U         ب : U -         ج : UU- -         د : U – U- 4 –

5-بيت زير را تقطيع به اركان نماييد.

  « هر كسي از ظن خود شد يار من              از درون من نجست اسرار من »

6 – نظامي كدام اثر خود را در وزن شاد و ضربي « فاعلاتن مفاعلن فعلن » سروده است؟

 7– بحر طويل شعري است كه هر مصراع آن از تكرار نامعين ، اركان عروضي........ يا ....... ساخته مي شود. 8 –دو ويژگي وزن دوري را بنويسيد.

9 – بيت زير را تقطيع هجايي و تقطيع به اركان نماييد، سپس نام كامل بحر را بنويسيد.

روز گار است اين گهي عزّت دهد گه خوار دارد              چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد .

9- نام اركان معادل اين هجاها را بنويسيد. الف: -U - U   ............... ب : -U - -  ..............

  10- از اختيارات وزني قلب را توضيح دهيد. 

   ج) بخش سبک شناسی(3 نمره )

  1 – سبك شناسي چيست؟

2 – دو مورد از وي‍‍ژگيهاي فكري سبك خراساني را بنويسيد.

3- سه مورد از ويژگيهاي ادبي سبك عراقي را بنويسيد.

4- كتاب چهار مقاله كه نام اصلي آن ....... است در قرن ....... به قلم ........... نگاشته شده است.

    د:ابيات و عبارات زير  را معني كنيد. (4 نمره )

1-     تو گفتي آسمان درياست از سبزي و بر رويش            به پرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا

2-     و چون مهرگان در آمد و عصير دررسيد و شاه سفرم و حماحم و اقحوان در دم شد.

3-     ريگ آموي و درشتي راه او                            زير پايم پرنيان آيد همي

  ه: لغات زير را معني كنيد.

الف : منقّا:............ ب:مهبّ :........ ج: اندروا: .............         د: بختيان : ...........

« باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی

  باسمه تعالی      امتحان نوبت اوّل  زبان فارسی سال چهارم   دبیرستان شهید بهشتی زرنق   دی ماه 91 نام ونام خانوادگی : ...............  رشته :  علوم انسانی    تاریخ امتحان : 10 /10/91      مدّت : 60 دقیقه

 توجه: به سؤالات با خودکار آبی و با خط خوانا جواب دهید.

  الف) معنی شعرونثر(6نمره) 

معنی ابیات وعبارات زیررابنویسید.

1-     تن ز جان و جان ز تن مستور نیست        لیک چشم را دید جان دستور نیست.

2-     منی چون بیوست با کردگار                  شکست اندر آورد و برگشت کار.

3-     شماریت با من بباید گرفت                    بدان تا جهان ماند اندر شگفت.

4-     از لجاج شهوت كه همت هاي بلند را پست سازد و پرده ي عفاف و عصمت چاك زند به تو پناه مي برم. 5-     تا كي نازي به حسن عاريت                 ما و من آيينه داري بيش نيست.

6-     توسنی کردم ندانستم همی                    کز کشیدن تنگ تر گردد کمند.

7-       به ياران گفت كز خاكي و آبي             نديدم كس بدين حاضر جوابي .

8-     آن  مرید چون این سخن بشنید ، از غیرت ارادت خود، قصد رجم آن مرد کرد و اهل بازار جمله بشوریدند. 9-     از در خانه مرا طرد کند                   همچو سنگ از دهن گلماسنگ .

10-  تو مو بيني و مجنون پيچش مو            تو ابرو ، او اشارتهاي ابرو.

      ب) درک مطلب (4نمره)

  باتوجه به متن های داده شده به سؤالات جواب مناسب بدهید.

  الف- بگفتا عشق شیرین بر تو چون است              بگفت از جان شیرینم فزون است  

     بگفتا دوری از مه نیست در خور                 بگفت آشفته از مه دور بهتر.

1- دو بیت بالا بر چه شیوه ای نگارش یافته است؟ 

2- در بیت دوم  معانی « مه » در دو مصراع را مشخص کنید.

3- منظور مصراع چهارم چیست؟

ب- از در درآمدی و من از خود به در شدم     گویی از این جهان به جهان دگر شدم 

   چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب              مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم.

4- « از خود به در شدن » یعنی چه ؟ 

5- « چون شبنم بودن » و « به عیوق بر شدن » یعنی چه ؟

6- مفهوم کلی بیت دوم را بنویسید.

  ج) خودآزمایی (4نمره) 

1- در مصرع « تو بمان ، ای آن که چون تو پاک نیست » منظور شاعر از « تو » چیست ؟

2-  « کسی را نبد بر زمین جایگاه » کدام ضرب المثل را به یاد می آورد.

3-  مفهوم عبارت « که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار » یعنی چه ؟

4- دربیت « بگفتا گر خرامی در سرایش    بگفت اندازم این سر زیر پایش » کدام بخش حذف شده است؟

5- در بیت « چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی    جانا روا نباشد خون ریز را حمایت »

منظور از خون ریز کیست ؟

6- منظور شاعر از « شاباش بهاری » چیست ؟

7- تفاوت معنایی « فرمود » در گذشته و امروز چیست ؟

8- مصرع « عشق او باز اندر آوردم به بند » را معنی کنید.

   د)تاریخ ادبیات و  دانش های ادبی (4نمره)

1- شروع شعر عاشقانه را باید قرن ...... دانست و در قرن ........ تغزل در شعر ........ کمال می یابد و کمال منظومه های عاشقانه در آثار ....... است.

2- در ادب فارسی اصطلاح حماسه بیشتر  برای ........ بکار می رود زیرا دو عامل ...... و ..... بیشتر درآن کاربرد دارد.

3- بیت « روزها گر رفت گو رو باک نیست     تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست » چند جمله است مشخص نمایید.

4-  در بیت

« گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق     ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم .نقش ضمایر مشخص شده را بنویسید.

5- آرایه های بارز بیت « صبح امّید که بُد معتکف پرده ی غیب    گو برون آی که کار شب تار آخر شد.» را بنویسید. 

  ه) معنی لغت(2نمره) 

   معنی لغات مشخّص شده رابنویسید.(هرمورد25/.)

1- بهل گر بگیرند بیکارها.            

   2- میان خیمه ها در تهجّد و نیایش رفتند.

3- آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود .

4- آنان خوالیگری دربار را به عهده گرفتند.         

        و) حفظ شعر(1نمره)  جاهای خالی راباعبارت مناست پرکنید. 

       1-  نتوان وصف تو گفتن که تو در ...... نگنجی          نتوان ........ تو گفتن که تو در وهم نیایی.

2- ساقیا لطف نمودی ......... پر می باد                   که به تدبیر تو ............. خمار آخر شد.                     « باران باش و ببار و نپرس که کوزه ی خالی ازآن کیست»     پیروز بر آیید - طالبی                                                                                                                               

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۱ساعت 16:34  توسط علي طالبی زرنق  |